Informacje - SR KOLO

Sąd Rejonowy w Kole

Przejdź do treści
Godziny urzędowania    
  
Sąd Rejonowy w Kole urzęduje :
a) w poniedziałek godziny urzędowania : 8:00- 18:00
b) wtorek - piątek godziny urzędowania : 7:30-15:30

Biuro Obsługi Interesantów w Sądzie Rejonowym w Kole urzęduje:
a) w poniedziałek godziny urzędowania : 8:00 - 18:00
b) wtorek - piątek godziny urzędowania : 7:30 -15:15

Sekretariaty wydziałów:
I Wydział Cywilny
II Wydział Karny
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
V Wydział Ksiąg Wieczystych.
  • poniedziałek 8:00 - 18:00
  • wtorek - piątek 7:30 - 15:30

 
Kasa Sądu Rejonowego:
Czynna w poniedziałki w godz. 8:15 - 17:45 (Przerwa 15:00 - 15:30)
Od wtorku do piątku w godz. 7:45 - 15:00 (Przerwa 10:30 - 10:45)
W każdy ostatni roboczy dzień miesiąca kasa czynna do godz. 13:00
    
Pomoc dla osób pokrzywdzonych w wyniku przestępstwa     
   
Sąd Rejonowy w Kole udostępnia w załączeniu wykaz podmiotów które  świadczą bezpłatną pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem,   finansowaną ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy  Postpenitencjarnej.
Pomoc świadczona jest na terenie całego kraju, w  każdym województwie pomocy dla pokrzywdzonych udziela co najmniej jeden  lub kilka Podmiotów, do których osoby pokrzywdzone mogą się zwrócić  w  celu udzielenia pomocy specjalistycznej; prawnej, psychologicznej czy  tez pomocy materialnej, a mianowicie:

1.       organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów
2.        pokrywanie kosztów związanych z psychoterapią lub pomocą  psychologiczną, w tym organizowanie i finansowanie pomocy przez osobę  pierwszego kontaktu;
3.       pokrywanie kosztów świadczeń  zdrowotnych, wyrobów medycznych, w tym przedmiotów ortopedycznych oraz  środków pomocniczych, jeżeli jest to niezbędne w procesie leczniczym  doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego  następstw;
4.       pokrywanie kosztów związanych z edukacją  ogólnokształcącą i zawodową, także na zasadach indywidualnego  kształcenia, odpowiednio do wieku i potrzeb edukacyjnych osób  uprawnionych;
5.       pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;
6.        finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań  czynszowych za lokal mieszkalny, do którego osoba uprawniona posiada  tytuł prawny, a lokal mieszkalny nie jest użytkowany przez inne osoby;
7.        dostosowanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do  potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata  sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;
8.        finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie  kosztów transportu związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem  spraw określonych w pkt 1-7;
9.       pokrywanie kosztów żywności lub bonów żywnościowych;
10.   pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny osobistej.
2018 Copyright by Europejskie Centrum Obsługi Głuchych
Wróć do spisu treści