SR KOLO

Sąd Rejonowy w Kole

Przejdź do treści
W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 roku Ustawy o  języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U.2011.209.1243)   Sąd Rejonowy w Kole zapewnia dostęp do bezpłatnego świadczenia usług  tłumacza PJM, SJM.

1. Osoba uprawniona zobowiązana jest  zgłosić chęć skorzystania ze  świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się  w Biurze  Obsługi Interesanta tut. Sądu (parter, pom. nr 1). Usługa  „wideotłumacza” realizowana jest w godzinach pracy Biura Obsługi  Interesanta: w poniedziałek w godzinach: 8:15-17:45, w pozostałe dni  robocze: od wtorku do piątku, w godzinach 7:45-15:15.

2. Zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia dokonuje osoba  uprawniona będąca osobą niepełnosprawną lub osoba działająca na  podstawie jej upoważnienia, zwane dalej "osobą zgłaszającą". Przez osobę  uprawnioną należy rozumieć osobę niepełnosprawną  w rozumieniu ustawy z  dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz  zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 i  Nr 171, poz.1016) lub osobę doświadczającą trwale lub okresowo  trudności w komunikowaniu się.

3.  Osoba zgłaszająca zobowiązana jest do wskazania wybranej metody komunikowania się.

4. Osoba zgłaszająca zobowiązana jest do wskazania sygnatury akt sprawy związanej z realizacją świadczenia.
5. Osoba zgłaszająca może wyznaczyć termin realizacji świadczenia.
Kontakt

Sąd Rejonowy w Kole
ul. Włocławska 4
62-600 Koło,

telefon: 63 22 82 917
fax: 63 22 82 870
NIP: 666-10-54-125
e-mail:
bp@kolo.sr.gov.pl

2018 Copyright by Europejskie Centrum Obsługi Głuchych
Wróć do spisu treści